Algemene Voorwaarden De Kunst van het Scheppen  

Gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland d.d. 2 oktober 2015 onder nummer 31/2015


Artikel 1 - Toepasselijkheid, definities
 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van De Kunst van het Scheppen, gevestigd te Putten, hierna te noemen “De Kunst van het Scheppen”. 

1.2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 

1.3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartijeen natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dezebepalingen wordt de wederpartij aangeduid als “de consument”. 

1.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax ofenige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in hetmaatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

1.5. Onder “materialen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:  

a. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. 

b. Zand, grond, teelaarde en compost. 

c. Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van De Kunst van het Scheppen vallen. 

1.6. Door De Kunst van het Scheppen te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Dezebescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms,dvd’s, USB-sticks e.d. 

1.7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene 

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

1.8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomennabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten. 

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten 

2.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door De Kunst van het Scheppen gedane aanbieding heeftgeaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,komt de overeenkomst eerst tot stand indien De Kunst van het Scheppen uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingenheeft ingestemd. 

2.2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan De Kunst van het Scheppen een opdrachtverstrekt c.q. een bestelling plaatst, is De Kunst van het Scheppen eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebondennadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.  

2.3. De Kunst van het Scheppen is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan dewederpartij heeft bevestigd of zodra De Kunst van het Scheppen - zonder tegenwerping van de wederpartij - met deuitvoering van deze afspraken is begonnen. 

2.4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden De Kunst van het Scheppen eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd. 

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes 

3.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van De Kunst van het Scheppen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaardingbevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door dewederpartij aanvaard, dan heeft De Kunst van het Scheppen het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen naontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Kunst van het Scheppen niet tot levering van een deel van het in dezeprijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 

3.3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens,onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de in hetaanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen. 

3.4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuweopdrachten. 

3.5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten enandere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van De Kunst van het Scheppen zijn zonauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechtenontlenen. 

3.6. De in artikel 3.5. genoemde monsters en modellen blijven eigendom van De Kunst van het Scheppen en dienen opdiens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan De Kunst van het Scheppen te worden geretourneerd. 

3.7. De Kunst van het Scheppen heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij inrekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 

 

Artikel 4 - Vergoeding, prijzen, tarieven 

4.1. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal De Kunst van het Scheppen zijn vergoedingberekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtariefc.q. het gebruikelijke uurtarief van De Kunst van het Scheppen. 

4.2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en metvrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomentijdstippen. 

4.3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats tevinden buiten de in artikel 4.2. genoemde werkdagen, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd een toeslagte berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief. 

4.4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, reprokosten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusiefBTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties vaningeschakelde derden. 

4.5. De Kunst van het Scheppen is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens deuitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij hetsluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet tewijten is aan een toerekenbare tekortkoming van De Kunst van het Scheppen en in redelijkheid niet van hem kanworden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 

4.6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachteuren, is de urenregistratie van De Kunst van het Scheppen bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van dezijde van de wederpartij.  

4.7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor De Kunst van het Scheppen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door De Kunst van het Scheppen ingeschakelde derdenof toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is De Kunst van het Scheppengerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan dewederpartij in rekening te brengen. 

b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is deconsument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.Indien de consument niet binnen 7 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan De Kunst van het Scheppen heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag De Kunst van het Scheppen er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd. 

 

Artikel 5 - Inschakeling derden 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Kunst van het Scheppen het recht bepaaldewerkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van De Kunst van het Scheppen. 

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de wederpartij 

6.1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoalsvergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door De Kunst van het Scheppengewenste wijze aan De Kunst van het Scheppen ter beschikking stelt; 

b. eventuele door de wederpartij aan De Kunst van het Scheppen verstrekte gegevensdragers, elektronische 

bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; 

c. De Kunst van het Scheppen geïnformeerd wordt omtrent de bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele 

vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de locatie; 

d. De Kunst van het Scheppen, met het oog op de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming vanbeschadigingen c.q. verzakkingen van de bestrating als gevolg van overpad door machines e.d.,geïnformeerd wordt over de aard en de ondergrond van de bestrating waaromheen c.q. waaraanDe Kunst van het Scheppen zijn werkzaamheden dient uit te voeren; 

e. De Kunst van het Scheppen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie; 

f. De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdigverrichten, dat De Kunst van het Scheppen hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij deuitvoering van de overeenkomst; 

g. De Kunst van het Scheppen tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer vanmaterialen en hulpmiddelen; 

h. De Kunst van het Scheppen op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gasen water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolgvan water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; 

i. Op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; 

j. Er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines e.d. van degebruiker opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstalhiervan kan plaatsvinden; 

k. Op de werklocatie de door De Kunst van het Scheppen en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewensteoverige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;  

l. Op de werklocatie een toiletvoorziening aanwezig is, bij gebreke waarvan De Kunst van het Scheppen de werklocatie daarvan kan voorzien. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij.  

m. Dat aan De Kunst van het Scheppen pauzemogelijkheden worden gegeven. 

n. De Kunst van het Scheppen vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging vankabels, leidingen e.d. op de werklocatie. 

6.2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/ofbescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart De Kunst van het Scheppen voor aanspraken van derden dievoortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden. 

6.3. De Kunst van het Scheppen zal de door de wederpartij verstrekte gegevens, goedkeuringen en bescheidenvertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor deuitvoering van de overeenkomst. 

6.4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan degereedschappen, machines e.d. die De Kunst van het Scheppen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij dewederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan dooronvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 

6.5. De wederpartij staat De Kunst van het Scheppen toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan hetwerk aan te brengen. 

6.6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd deuitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijnverplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voorhet verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voorrekening en risico van de wederpartij. 

6.7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en De Kunst van het Scheppen nalaat van de wederpartijnakoming te verlangen, tast dit het recht van De Kunst van het Scheppen om op een later tijdstip alsnog nakoming teverlangen niet aan. 

 

Artikel 7 - Levering, (op)leveringstermijn 

7.1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.Indien De Kunst van het Scheppen de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijkin gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn(op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 

7.2. De Kunst van het Scheppen kan in ieder geval overschrijding van de leveringstermijn niet worden verweten, indien weersomstandigheden hebben bijgedragen aan de overschrijding. 

7.3. Levering van bestelde levende planten vindt plaats onder het voorbehoud dat deze planten op hetovereengekomen moment van levering in voldoende mate beschikbaar zijn. 

7.4. De Kunst van het Scheppen is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbijiedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

7.5. Het risico betreffende de geleverde materialen gaat over op de wederpartij op het moment van levering.Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waaropde te leveren materialen het pand, het magazijn of de winkel van De Kunst van het Scheppen verlaten, het momentwaarop De Kunst van het Scheppen aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze materialen door hem kunnen wordenafgehaald of het moment waarop De Kunst van het Scheppen deze materialen laat afleveren bij de wederpartij op locatie door derden. 

7.6. In afwijking van artikel 7.5. wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan:het moment waarop de materialen feitelijk ter beschikking staan van de consument. 

7.7. Verzending c.q. transport van de bestelde materialen geschiedt op een door De Kunst van het Scheppen te bepalen wijze,maar voor rekening en risico van de wederpartij. De Kunst van het Scheppen is niet aansprakelijk voor enige schadevan welke aard dan ook - al dan niet aan de materialen zelf - die verband houdt met de verzending c.q. hettransport. 

7.8. In afwijking van artikel 7.7. geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van debestelde materialen geschiedt voor risico van De Kunst van het Scheppen, maar voor rekening van de consument. 

7.9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt dewerkzaamheden te verrichten en/of de bestelde materialen aan de wederpartij te leveren of indien dematerialen niet worden afgehaald, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de bestelde materialen en/of de materialen die voor deuitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij De Kunst van het Scheppen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient dewederpartij De Kunst van het Scheppen binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen dewerkzaamheden alsnog te verrichten en/of de bestelde materialen alsnog te leveren. 

7.10. Indien de wederpartij ook na verloop van artikel 7.9. bedoelde termijn in gebreke blijft aanzijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De Kunst van het Scheppen heeft dan het recht deovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijkeverklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de materialen aan derden te verkopen. Een en ander,zonder dat hieruit voor De Kunst van het Scheppen een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rentevoortvloeit. 

7.11. Indien het niet mogelijk blijkt de door de wederpartij bestelde levende planten aan de wederpartij televeren wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, zal De Kunst van het Scheppen zichinspannen deze aan derden te verkopen. De wederpartij is in dat geval verplicht het eventueleprijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop alsmede alle verdere kosten en schade aan De Kunst van het Scheppen te vergoeden. Indien De Kunst van het Scheppen er niet in slaagt de levende planten te verkopen, behoudthij zich het recht voor deze te vernietigen. De Kunst van het Scheppen heeft dan het recht de overeenkomst metonmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel ofgedeeltelijk te ontbinden. Een en ander, zonder dat hieruit voor De Kunst van het Scheppen een verplichting totvergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 

7.12. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele 

(opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. 

 

Artikel 8 - Voortgang, uitvoering overeenkomst 

8.1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van materialenwordt vertraagd doordat: 

a. De Kunst van het Scheppen niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden van dewederpartij heeft ontvangen; 

b. De Kunst van het Scheppen niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeftontvangen; 

c. Er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; 

heeft De Kunst van het Scheppen recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijsvoortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoalseventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen. 

8.2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de uitvoering van deonderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten vande voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekeningvan de wederpartij. 

8.3. De Kunst van het Scheppen zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen dehiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kanworden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moetworden bespoedigd, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kostenin rekening te brengen bij de wederpartij. 

8.4. De Kunst van het Scheppen is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit tevoeren. De Kunst van het Scheppen dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, materialenof het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegevenorders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen. 

8.5. De Kunst van het Scheppen is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namensde wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. De Kunst van het Scheppen dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikkinggestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van De Kunst van het Scheppen en hijhiermee bekend is of kan zijn. 

8.6. De Kunst van het Scheppen wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevantewettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van deofferte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijnvoor rekening van de wederpartij. 

8.7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen alsgevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen wordenuitgevoerd, zal De Kunst van het Scheppen met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.De Kunst van het Scheppen zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor deovereengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoeringvan de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft De Kunst van het Scheppen in ieder gevalrecht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen. 

8.8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door De Kunst van het Scheppen te vervaardigen bescheiden steedszorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk c.q. binnen een hiervoor door De Kunst van het Scheppen gesteldetermijn zijn reactie aan De Kunst van het Scheppen kenbaar maken. 

8.9. Ingeval De Kunst van het Scheppen in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan ditworden gezien als meerwerk en is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aande wederpartij in rekening te brengen. 

 

Artikel 9 - Meer- en minderwerk 

9.1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werkvoortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte ofopdracht. 

9.2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen De Kunst van het Scheppen en de wederpartij overeengekomen te worden.De Kunst van het Scheppen is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan dewederpartij heeft bevestigd of zodra De Kunst van het Scheppen - zonder tegenwerping van de wederpartij - met deuitvoering van deze afspraken is begonnen. 

9.3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; 

b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/ofgeschatte hoeveelheden. 

9.4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijenuitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Artikel 10 – Afspraken door personeel 

10.1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van De Kunst van het Scheppen binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

10.2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben. 

 

Artikel 11 - Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 

11.1. De Kunst van het Scheppen is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamhedenafgerond zijn en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is. 

11.2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd,indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voorgoedkeuring door de wederpartij is getekend. 

11.3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijnopgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat dewerkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij De Kunst van het Scheppen of zoveel eerder als dewederpartij dit resultaat - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 

11.4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartijingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van dewerkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden.  

11.5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijnkunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits dezegebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifiekeonderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.De Kunst van het Scheppen is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voorzijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. 

11.6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken,onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk c.q. resultaat van de werkzaamhedenconstateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomenklachtartikel van toepassing. 

11.7. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders isovereengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Op de overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud is artikel 4.7. van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing. Opzegging van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  

 

Artikel 12 - Klachten 

12.1. De wederpartij is verplicht de geleverde materialen direct na ontvangst te controleren en eventuelezichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren e.d. te vermeldenop de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bondient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de materialen schriftelijkaan De Kunst van het Scheppen te melden. 

12.2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde materialen dienen direct na ontdekking - doch uiterlijkbinnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan De Kunst van het Scheppen te worden gemeld. Allegevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen explicietegarantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 

12.3. De wederpartij is verplicht de door De Kunst van het Scheppen geleverde bescheiden - welke niet eerst in conceptaan de wederpartij zijn voorgelegd - direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuelezichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheidengeconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheidenaan De Kunst van het Scheppen te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan De Kunst van het Scheppen. 

12.4. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking -doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden schriftelijkaan De Kunst van het Scheppen te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van dewederpartij. 

12.5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan De Kunst van het Scheppen isgemeld, worden de materialen geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst tebeantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 

12.6. Bestelde materialen worden in de bij De Kunst van het Scheppen voorradige (groothandels)verpakkingen c.q. minimalehoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten,gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van De Kunst van het Scheppen. Hierbijis geen beroep op de garantie mogelijk. 

12.7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

12.8. Artikel 12.7. geldt niet voor de consument, met dien verstande dat opschorting uitsluitend mogelijk is indien de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

12.9. De wederpartij dient De Kunst van het Scheppen in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voorde klacht relevante informatie aan De Kunst van het Scheppen te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar deklacht retourzending van de materialen noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat De Kunst van het Scheppen terplekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van dewederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 

12.10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door De Kunst van het Scheppen te bepalen wijze en in de origineleverpakking c.q. emballage. 

12.11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van productendie zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien dezeonvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen. 

12.12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van levendeplanten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze planten. 

12.13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen. 

12.14. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van materialen die na ontvangst door de wederpartij van aarden/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

12.15. Ingeval van een terechte klacht, zal De Kunst van het Scheppen kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging vande materialen c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden danwel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de materialen c.q. dewerkzaamheden. Een en ander ter keuze van De Kunst van het Scheppen. Indien er sprake is van bijkomendeschade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomenaansprakelijkheidsartikel. 

 

Artikel 13 - Garanties 

13.1. De Kunst van het Scheppen zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naarbehoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzienvan deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijktussen partijen werd overeengekomen. 

13.2. De Kunst van het Scheppen staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde planten. De Kunst van het Scheppen zalbovendien zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van eventuele doorhem te leveren aarde, compost, zand, e.d. 

13.3. De Kunst van het Scheppen staat in voor het aanslaan van de door hem geleverde planten, behoudens de gevallen waarin het niet aanslaan veroorzaakt wordt door externe factoren waarop de Kunst van het Scheppen geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld: niet limitatief: ziekte, schimmels, bacteriën, droogte, etc.). 

13.4. Vanwege de seizoensgebondenheid, de omloopsnelheid c.q. de snelheid waarmee het assortimentverandert, staat De Kunst van het Scheppen er niet voor in dat nabestelling van materialen mogelijk is en/of nabesteldematerialen qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en). 

13.5. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert De Kunst van het Scheppenzich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant, kweker en/ofleverancier van deze materialen hierover verstrekt. Zo door De Kunst van het Scheppen geleverde materialen door defabrikant, kweker en/of leverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijzetussen partijen gelden. De Kunst van het Scheppen zal de wederpartij hierover informeren. 

13.6. De Kunst van het Scheppen garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverdematerialen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doengebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid 

14.1. a. De Kunst van het Scheppen is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van De Kunst van het Scheppen, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De Kunst van het Scheppen is niet aansprakelijk voor indirecte schade. 

b. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de wederpartij het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de wederpartij dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de wederpartij binnen twee werkdagen na aflevering bij De Kunst van het Scheppen hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. 

14.2. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming ofbeperking van de schade. 

14.3. Indien De Kunst van het Scheppen aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de 

schadevergoedingsplicht van De Kunst van het Scheppen te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijnassuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van De Kunst van het Scheppen nietuitkeert of de schade niet onder een door De Kunst van het Scheppen gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van De Kunst van het Scheppen beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverdematerialen c.q. de verrichte werkzaamheden. 

14.4. In afwijking van artikel 14.3., wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 6 maanden deaansprakelijkheid van De Kunst van het Scheppen beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigdevergoeding ingeval de assuradeur van De Kunst van het Scheppen niet uitkeert of de schade niet onder een door De Kunst van het Scheppen gesloten verzekering valt. 

14.5. Indien De Kunst van het Scheppen zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door ofnamens de wederpartij verstrekte bescheiden, is De Kunst van het Scheppen slechts verantwoordelijk voor de juisteuitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde materialen. 

14.6. Stelt de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar, dan is De Kunst van het Scheppen verantwoordelijkvoor een correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van deze materialen. 

14.7. De Kunst van het Scheppen is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of inopdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of door derden verrichteleveringen. 

14.8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch De Kunst van het Scheppen op anderegronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: 

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd metde door of namens De Kunst van het Scheppen verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen,onderhouds- c.q. verzorgingsvoorschriften e.d.; 

b. door ondeskundige bewaring (opslag), onvoldoende of slecht onderhoud c.q. verzorging van degeleverde materialen; 

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan De Kunst van het Scheppen verstrekte ofvoorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen; 

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 

e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingenaan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van De Kunst van het Scheppen. 

14.9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in artikel 14.8. volledig aansprakelijk voor allehieruit voortvloeiende schade en vrijwaart De Kunst van het Scheppen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derdentot vergoeding van deze schade. 

14.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade tewijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Kunst van het Scheppen of diens leidinggevend personeel opdirectieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitendin deze gevallen zal De Kunst van het Scheppen de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derdenjegens de wederpartij. 

14.11. De Kunst van het Scheppen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem / grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde. 

 

Artikel 15 - Betaling 

15.1. De Kunst van het Scheppen is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheidvoor betaling van de wederpartij te verlangen. 

15.2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzijpartijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuurvast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 

15.3. Indien een factuur na het verstrijken van de in artikel 15.2. bedoelde termijn niet volledig is betaald, is dewederpartij aan De Kunst van het Scheppen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maandgerekend.  

15.4. Indien na aanmaning door De Kunst van het Scheppen betaling alsnog uitblijft, is De Kunst van het Scheppen bovendien gerechtigdaan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

15.5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is De Kunst van het Scheppen gerechtigd na verloopvan 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform artikel 15.3.cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 

15.6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de overeenkomst,zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring teontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog isgeschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemdopschortingrecht heeft De Kunst van het Scheppen eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met debetaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

15.7. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door De Kunst van het Scheppen ten eerste in mindering wordengebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langstopenstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoeningbetrekking heeft op een latere factuur. 

15.8. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van De Kunst van het Scheppen te verrekenen met eventueletegenvorderingen die hij heeft op De Kunst van het Scheppen. Dit geldt eveneens indien de wederpartij(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met deconsument. 

 

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten 

16.1. De Kunst van het Scheppen is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door De Kunst van het Scheppen in het kader van deovereenkomst vervaardigde bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijkanders zijn overeengekomen. 

16.2. De uitoefening van de in artikel 16.1. vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van deuitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Kunst van het Scheppen voorbehouden. 

16.3. De wederpartij is niet gerechtigd de door De Kunst van het Scheppen geleverde of vervaardigde bescheiden tegebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheidenaan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigenzonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kunst van het Scheppen. 

16.4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan De Kunst van het Scheppen te verstrekken of verstrektegegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueeleigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die De Kunst van het Scheppendoor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart De Kunst van het Scheppen voor aanspraken van deze derden.  

 

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud 

17.1. De Kunst van het Scheppen behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog televeren materialen voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Kunst van het Scheppen heeft voldaan. 

17.2. De in artikel 17.1. bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverdeen nog te leveren materialen, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden diemet de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van dewederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding,buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

17.3. Zolang op de geleverde materialen een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd dezematerialen op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 

17.4. De wederpartij is verplicht De Kunst van het Scheppen direct schriftelijk te informeren indien derden pretendereneigendoms- of overige rechten te hebben op de materialen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 

17.5. De wederpartij is verplicht om de materialen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarophij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Kunst van het Scheppen heeft voldaan zorgvuldig en alsidentificeerbaar eigendom van De Kunst van het Scheppen te bewaren. Ingeval de geleverde materialen levende plantenbetreffen dient de wederpartij deze planten bovendien zorgvuldig te verzorgen tot het tijdstip waarophij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Kunst van het Scheppen heeft voldaan. 

17.6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering,dat de materialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal De Kunst van het Scheppen op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorendepremiebetalingsbewijzen. 

17.7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of De Kunst van het Scheppen een beroepdoet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan De Kunst van het Scheppen en zijn werknemers het onherroepelijkrecht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverdematerialen terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van De Kunst van het Scheppen op vergoeding vanschade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling,middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 

 

Artikel 18 - Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d. 

18.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is De Kunst van het Scheppengerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop dewederpartij: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diensvermogen of delen ervan verliest. 

18.2. Het in artikel 18.1. bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

18.3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de(inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 19 - Overmacht 

19.1. Een tekortkoming kan De Kunst van het Scheppen of de wederpartij niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het De Kunst van het Scheppen toegestaan om de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, op een later tijdstip uit te voeren. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de wederpartij en De Kunst van het Scheppen overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode. 

19.2. Onder overmacht bij de wederpartij wordt niet verstaan de omstandigheid dat De Kunst van het Scheppen de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de wederpartij niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. 

19.3.Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij De Kunst van het Scheppen tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt De Kunst van het Scheppen onmiddellijk contact op met de wederpartij met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.  

 

Artikel 20 - Annulering, opschorting 

20.1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst teannuleren, is hij aan De Kunst van het Scheppen een door De Kunst van het Scheppen nader te bepalen schadevergoedingverschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door De Kunst van het Scheppen gemaakte kosten en diensdoor de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De Kunst van het Scheppen is gerechtigdvoornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtewerkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij inrekening te brengen. 

20.2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is De Kunst van het Scheppen in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomenc.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen. 

20.3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal De Kunst van het Scheppen vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

20.4. De Kunst van het Scheppen is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met dedoor de wederpartij verschuldigde schadevergoeding. 

20.5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is devergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen c.q. gemaaktekosten direct opeisbaar en is De Kunst van het Scheppen gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen.De Kunst van het Scheppen is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaaktekosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekeningte brengen. 

20.6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan wordenhervat, is De Kunst van het Scheppen gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels eenschriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst nade overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit dezehervatting voortvloeiende kosten van De Kunst van het Scheppen te vergoeden.  

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 

21.1. Op de tussen De Kunst van het Scheppen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands rechtvan toepassing. 

21.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland.